انجمن صنفی کارفرمایی سیستم های حمل و نقل هوشمند

عضویت

شرایط عضویت در انجمن صنفی کارفرمایی سیستم های حمل و نقل هوشمند:

  • رزومه کامل و دقیق شرکت
  • نسخه ای از روزنامه رسمی مربوط به تاسیس و آخرین تغییرات
  • نسخه ای از رزومه شخصی مدیر عامل و مدارک شناسایی ایشان
  • آخرین لیست بیمه شرکت
  • دو نمونه از قراردادهای جاری حوزه حمل و نقل هوشمند (ITS)
  • پرداخت حق عضویت و ارائه فیش واریزی
  • تکمیل کردن فرم عضویت

دانلود فرم عضویت

مزایای عضویت در انجمن صنفی