انجمن صنفی کارفرمایی سیستم های حمل و نقل هوشمند

هیئت مدیره

1- سید داود داعی نژاد ( رئیس هیئت مدیره )

2- محمد معراجی فر ( نایب رئیس )

3- سید محمود دیباج

4- فاطمه جوان مردی زاده ( بازرس )